Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2006-03-23

Y cartwnau 'na siwrne 'to

Cyfarfod ethol wardeiniaid yn Eglwys S. Mair, AberystwythNid yr wythnos hon efallai yw'r wythnos orau i ddweud fy mod i wedi fy newis yn un o wardeniaid eglwys y Santes Fair, Plwyf Aberystwyth, ar gyfer y flwyddyn sy'n dod. Nage, nid gwneud yn siŵr nad oes neb yn parcio anystyriol tu fas i'r eglwys yw swydd warden! Mae warden yn gyfrifol am rannu arweinyddiaeth o fewn i'r plwyf gyda'r clerigion. Mae hefyd â'r gwaith o ofalu am les y clerigion yn ogystal â'r chynulleidfa. Fel arfer cysylltir y wardeiniaid â'r gwaith o edrych ar ôl yr adeiladau a gofalu bod y casgliadau yn cael eu gwneud, ac am agweddau ariannol ar fywyd eglwys neu blwyf. Dim ond y cam cyntaf yw cael eich dewis yn warden, rhaid nesaf cael eich derbyn i'r swydd. Bydd hynny'n digwydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd holl wardeiniad yr ardal yn dod at ei gilydd i ddatgan eu bwriad i wneud y gwaith - o'r pryd hynny ymalen maen nhw'n dod yn swyddogion i'r esgob. Un o'r pethau y bydd disgwyl i warden ei wneud yw adrodd yn flynyddol ar sefyllfa'r plwyf i'r esgob trwy'r archddiacon. Wrth adrodd am yr holl ddyletswyddau 'ma dwi'n dechrau ail-feddwl am roi fy enw i mewn ar gyfer y swydd!

Nid yn aml iawn y bydd yr Eglwys yng Ngymru yn gwneud y newyddion, ac yn sicr nid yr ochr Gymraeg iddi. Ond mae'r Llan wedi newid popeth wrth gyhoeddi un o'r cartwnau o Ddenmarc. Mae'n sefyllfa anodd iawn. Dwi wedi dweud o'r blaen fy mod i'n credu yn yr hawl i wneud hynny, ond nid yw bod â'r hawl i wneud hynny o angheraid yn golygu ein bod yn gwneud. Mae'r sefyllfa yn fwy anodd wrth i bapur enwadol eu cyhoeddi oherwydd ni ddylai neb fynd allan o'i ffordd i annog neu achosi gwrthdaro rhwng crefyddwyr. Wrth ddarllen y rhifyn o'r Llan lle cyhoeddwyd y cartŵn nid oedd hi'n ymddangos fod unrhyw fwriad i wneud hynny ac efallai dyna pam fod ymddiheuriadau yr Archesgob ac Esgob Tyddewi wedi ymddangos yn anghymesur â'r weithred. Dwi'n cydymeimlo â'r golygydd gan i mi fod yn gyfrifol am gyfnod byr am olygu'r Llan - roedd yn gyfnod aflwyddiannus iawn, ond fe'm dysgodd pa mor anodd yw'r gwaith hwnnw. A beth am fy nghopi i o'r rhifyn cyfredol o'r Llan? A fydda i'n ei anfon yn ôl at yr Archesgob er mwyn iddo gael ei bwlpio? Yn anffodus er fy mod yn gweithio tuag at drefnusrwydd nid wyf wedi cweit gyrraedd y nod hwnnw eto a bydd yn rhaid i'r Archesgob alw heibio i'r tŷ i dwrio drosto'i hun os yw am ddod o hyd iddo i'w ddinistrio.

Tagiau Technorati: | .